כתב שירות לכיסוי פנסים ומראות

כתב שירות לכיסוי פנסים ומראות

(כפוף לרכישת הכיסוי)

1. הגדרות

הסכם החכירה- ההסכם לפיו הוחכר הרכב נשוא כתב שירות זה למקבל השירות.

"פנסים/מראות"- פנסים/מראות צד חיצוניות, פנסים קדמיים ואחוריים בלבד שהינן ע"פ הוראות יצרן הרכב.

"שבר"- שבר וכן סדק הפולש דרך עובי המראה ו/או הפנס.

"השירות"- החלפת מראה/פנס שבור בפנס/מראה חדש.

"כלי הרכב"-כלי רכב אשר לחברה המייצרת אותו יש סוכנות מוסמכת בישראל, יובא ביבוא רגיל ע"י יבואן רשמי וקיימים לרכב הנ"ל פנסים/מראות פנסים/מראות חלופיות בישראל ואשר יוזמן וישולם עבורו השירות.

"מקבל השירות"- אדם או עסק, אשר רכש  את הכיסוי על פי  כתב שירות זה עבור כלי הרכב שהוחכר בהסכם החכירה.

"נותן השירות וגם או תחנת השירות"- ספק שיבחר מפעם לפעם ע"י ליסקאר עפ"י שיקול דעתה בלבד ו/או קבלני משנה המבצעים עבור אותו הספק תיקוני שבר פנסים/מראות אשר יפורטו דרך מוקד השירות בטלפון רב קווי 3900*.

"מחירון"- מחירון נותן השירות לתיקון שבר פנסים/מראות.

2. מהות והיקף השירות

2.1 שירות על פי כתב שירות זה יינתן ו/או יבוצע ע"י נותן השירות ו/או תחנות השירות לכל היותר פעם אחת בכל 24 חודשים בתקופת השירות בכפוף להשתתפויות העצמיות שיפורטו להלן: רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון השתתפות עצמית של 249 ₪ (מאתיים ארבעים ותשע ₪) ל"שבר" ובכפוף לסניף 2.4 להלן. סכום ההשתתפויות העצמיות כפוף לשינויים שיחולו במדד המחירים לצרכן החל מיום 01.01.2013.

2.2 כתב שירות זה הינו החל ממועד תחילת התשלום עבור השירות וכלה בסיום תקופת החכירה (להלן "תקופת השירות") אך היא תבוטל עוד קודם, במקרה של ביטול כתב השירות או ביטול הסכם החכירה.

2.3 השירות עפ"י כתב שירות זה יינתן בגין נזק בלתי צפוי למראה/פנס כלי הרכב. השירות על פי כתב שירות זה יינתן גם אם נגרם באותו אירוע נזק לחלקים אחרים בכלי הרכב, ובלבד שסך הנזק בגוף הרכב כולל את המראה/פנס אינו עולה על 4,000 ₪ (ארבעת אלפים ₪) ובקבלת אישור אי הגשת תביעה (מקור) מחברת הביטוח.

2.4 הפנס/מראה שתותקן תהא פנס/מראה חליפית בעלת תו תקן. במידה ואין באפשרות נותן השירות ו/או תחנת השירות למצוא פנס/מראה תואמת כאמור תוך זמן סביר, יהיה נותן השירות לפצות את מקבל השירות בפיצוי כספי בהתאם למחירון נותן השירות.   

2.5 היה ונותן השרות ו/או תחנת השירות יתבקשו לבצע תיקון חוזר של אותו פנס/מראה תוך 6 חודשים ממועד התיקון הקודם, והתיקון החוזר מתייחס לחלקים שהוחלפו ו/או מקורו במעשה ו/או מחדל של נותן השירות ו/או תחנת השירות, יישא נותן השירות ו/או תחנת השירות במלוא עלות התיקון והם לא יחייבו את מקבל השירות בתשלום עבור החלקים אם הם הוחלפו בתיקון הקודם ו/או עבור העבודה ו/או בהשתתפות עצמית כאמור בסעיף 2.1 לעיל.

3. חריגים

למרות האמור בסעיפים ו ו-2 לעיל לא יכסה כתב שירות זה כל נזק שיגרם  לפנס/מראה כלי הרכב כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן:

3.1  שבר פנס/מראה שנגרם במתכוון על ידי המבוטח או מי מטעמו.

3.2  פנסים/מראות מיוחדות אשר לא הותקנו בהתקנה מקורית ולא מיובאים ע"י יבואן הרכב.

3.3  קלקולים חשמליים מכל סוג שהוא לפנסים/מראות למנגנונים, ניקלים ואביזרי עזר.

3.4  שבר לפנס/מראה שאירע כתוצאה או עקב תחרות ו/או מבחן ו/או בדיקת כושר נהיגה.

3.5 כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולת אויב, פיגועים חבלניים, נזקי טרור, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה, מלחמת אזרחים, מהומות אזרחיות, שביתה או השבתה וכל נזק אשר יקבל פיצוי בגינו עפ"י חוקי המדינה.

3.6    כל נזק אשר יגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מאירוע גרעיני רדיו אקטיבי.

3.7    נזק שנגרם כתוצאה מרעידת אדמה.

3.8    רכב שיובא ביבוא אישי או כזה שאינו מיובא בייבוא סדיר.

3.9    שריטות או סדקים שאינם פולשים דרך עובי הפנס/המראה ו/או דהייה ו/או בלאי של הפנס/מראה.

3.10 גניבת פנס ו/או מראה.

3.11 היה ומקבל השירות ישלם עבור כתב השירות ויתברר, כי הרכב לא קיבל שירות עקב היותו מיובא ביבוא שאיננו סדיר, מקבל השירות יהיה זכאי לקבל בחזרה את התשלומים, ששילם עבור כתב השירות.

4. קבלת שירות

4.1  בכל מקרה של שבר לפנס/מראה (למעט התנאים החריגים שפורטו לעיל) יפנה מקבל השירות אל מוקד נותן שירות לקבלת השירות.

4.2  השירות יוענק ויבוצע בהתאם לתנאי כתב השירות תוך המועדים כדלקמן:

א. תוך 3 ימי עבודה ממועד הבאת הרכב לתחנת השירות

ב. לצורך סעיף זה "ימי עבודה" הינם: בימים א'-ה' (כולל) משעה 08:00 עד לשעה 16:00

4.3 לנותן השירות הזכות לבדוק כל נזק לפני מתן אישור לביצוע התיקון ולדרוש בכל מקרה של חשד סביר, אישור משטרה/שמאי בגין הנזק/ים וזאת לפי שיקול דעתו ובתנאי שלא יחרוג נותן השירות ממועד השירות.

5. תיקונים נוספים

5.1 עבור נזק ו/או נזקים, שהתיקונים בגינם מוחרגים במפורש בכתב שירות זה ו/או אינם נכללים בכתב שירות זה (להלן "תיקונים מוחרגים"), ואשר מקבל השירות יפנה לתחנת השירות בבקשה לבצע עבורו את התיקונים, יהיה נותן השירות ו/או תחנת השירות זכאים לגבות ממקבל השירות בתנאים ובסכומים כמפורט להלן:

א. מקבל השירות נתן את הסכמתו לתחנת השירות לבצע את התיקונים המוחרגים בהתאם להצעת מחיר מאת תחנת השירות.

ב. בתום ביצוע התיקונים המוחרגים תמסור תחנת השירות למקבל השירות חשבונית מס וקבלה כדין בהתאם להצעת המחיר.

6. תוקף המנוי ותוקף ההתחייבות

6.1 הכיסוי על פי כתב שירות זה מותנה בכך כי מקבל השירות פנה לנותן השירות לקבלת שירות ממנו בלבד.

6.3  השירות על פי כתב שירות זה מותנה בכך, כי בתחילת תקופת השירות, פנס/מראה כלי הרכב תהיינה ללא פגם ו/או סדק כל שהוא.

6.4  במקרה של ספק האם מקבל השירות זכאי לשירות, נותן השירות יעניק שירותים למקבל השירות הטוען שנמנה על רשימת הזכאים לקבלת שרות וזאת כנגד המחאה דחויה ל-30 יום או בכרטיס אשראי. סכום זה יוחזר למקבל השירות תוך 30 יום מהוכחות הזכאות לשירות.