כתב שרות שרותי רכב, גרירה ושמשות

כתב שירות- שירותי דרך, גרירה ושמשות

א.   הגדרות

"רכב הזכאי לשירות" – רכב שנחתם לגביו הסכם לרכישת שירותי דרך וגרירה בין מקבל השירות לבין חברת ליסקאר רם בע"מ ו/או ליסקאר ליסינג ומימון בע"מ  ו/או דראל רם בע"מ ו/או קראל רם בע"מ ו/או משקי לסינג אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  (שיקראו להלן: "קבוצת החברות ליסקאר")  

"נותן השירות" –              קבוצת שגריר שירותי דרך וגרירה בע"מ ו/או קבלני משנה ו/או כל גורם מקצועי המורשה לספק שירותי דרך וגרירה שימונה ויבחר על ידי קבוצת החברות ליסקאר. 

"מקבל השירות" –            מי שרכש שירותי דרך וגרירה מקבוצת החברות ליסקאר.   

"מוקד השירות"-              מוקד השרות של קבוצת החברות ליסקאר בטלפון  3900*.

ב.    היקף השירות

 1. נותן השירות יעניק שירותי דרך וגרירה כמפורט להלן בכתב שירות זה פרט לערב יום הכיפורים מן השעה 14:00 וכן יום הכיפורים עצמו עד 3 שעות לאחר צאתו.
 2. מובהר כי ככל שבמועד הבקשה למתן שירות, מקבל השרות יפגר בתשלומי ההסכם שנחתם בינו לבין מקבל השירות ביחס לרכב ו/או שיפגר בתשלומי השירות ו/או שתקופת ההסכם ביחס לרכב ו/או שתקופת הסכם השירות הגיעה לסיומה, לא יהיה זכאי לקבלת השירות.
 3. מקבל השירות זכאי לקבל שירותי דרך וגרירה בלא הגבלה של מספר הפניות במשך תקופת השירות.

השירותים יינתנו ע"פ בקשת מקבל השירות, בהתאם לנסיבות ולאפשרויות, בכל רחבי מדינת ישראל. ביו"ש לא יינתן אם קיים סיכון ביטחוני לנותן השירות ע"פ שיקול דעתו הבלעדית של נותן השירות.

א.        גרירת הרכב הזכאי לשירות (להלן "הרכב") כפופה לתנאים הבאים:

 1. הגרירה תהיה מכל מקום במדינת ישראל, לכל מקום במדינת ישראל, למעט שטחי האוטונומיה וחבל עזה. יובהר כי במקרה של תקלה קלה, יגרר הרכב למקום הקרוב ביותר שבו ניתן לתקן את התקלה.
 2. קיים צורך לגרור את הרכב כתוצאה מהיות הרכב בלתי ניתן להפעלה עקב תאונות דרכים, תקלה מכנית או גניבה.
 3. אין באפשרות נותן השירות להתניע את הרכב או לבצע בו תיקון-דרך במקום או לתת "עזרה ראשונה".
 4. הרכב נמצא על דרך ואפשר לגרור אותו מיידית. דרך משמעותה כביש אספלט או דרך שנסללה לצורך תנועת כלי-רכב בעלי הנעה 2X4, מקום חנייה מסודר, או מקום חנייה פרטי.
 5. חילוץ הרכב - חילוצים קלים ממקומות הסמוכים לדרך, בעקבות תאונת דרכים, גניבה או תקלה מכנית ובלבד שמשך החילוץ לא יעלה על 20 דקות, ואפשר לבצעו באמצעות גורר תקני בלא סיוע בגוררים אחרים או בכלי עזר. חילוץ הנובע מכל סיבה אחרת, כולל שקיעת הרכב, יינתן תמורת תשלום מלא.
 6. שירותי הגרירה יינתנו בתנאי שתימצא גישה ישירה לרכב השירות.
 7. נותן השירות לבדו יבחר את סוג השירות הנחוץ מבין שירותי הרכב כאמור.

ב.        התנעת הרכב ושירותי דרך

            תיקוני דרך קלים - (החלפים יהיו על חשבון מקבל השירות).

            מובהר כי תיקוני דרך קלים, מהווים תיקון זמני וחובה על מקבל השירות להגיע ישירות למוסך מורשה לתיקון קבוע של התקלה. אם יותקן ברכב חלק ליווי כדי לאפשר לרכב להגיע למוסך, מתחייב המנוי למסור אמצעי תשלום לביטחון להחזרת החלק על-ידו לנציג דרכים בקרבת מקום מגוריו.

 

            שירותי הרכב יינתנו בהקדם ובהתאם לנסיבות המקרה.

            מקבל השירות זכאי רק לגרירה או התנעה אחת בלא תמורה בגין מקרה או שורת מקרים הקשורים האחד בשני בקשר סיבתי.

 

                      תנאים חריגים:

 1. הכיסוי אינו כולל שירות לרכב הנמצא במוסך או בסביבתו הקרובה.
 2. הכיסוי אינו כולל שירות לרכב שנגרר בעבר בגין תקלה אשר לא תוקנה על ידי גורם מוסמך, לצורך קבלת שירות גרירה נוספת על המחזיק ברכב להציג חשבונית תיקון שבוצעה על ידי גורם מוסמך.
 3. הכיסוי אינו כולל שירות, אם הצורך למתן שירות נובע מטיפול של גורם בלתי מוסמך ברכב.
 4. הכיסוי אינו כולל שירות לרכב עמוס בסחורה ו/או במטען.
 5. הכיסוי אינו כולל שירות לרכב, שאירעה בו תקלה, עקב שימוש בדלק מסוג שאינו מתאים.
 6. הכיסוי אינו כולל גרירת רכב שנמצא בחניון מקורה.
 7. הכיסוי אינו כולל שירות לרכב שאינו ניתן להפעלה עקב תקר או תקרים בגלגלים.
 8. הכיסוי אינו כולל שירות לרכב, שאינו ניתן להפעלה עקב תקלה הנובעת מבעיה הקשורה למנעולן (אובדן מפתחות או השארתן בתוך הרכב, או אי התאמתם, או נעילת הרכב וכדומה).
 9. הכיסוי אינו כולל שירות לרכב, שלא ניתן להפעלה עקב נזק לשלט רחוק מפתחות וקודנית (אימובילייזר).
 10. הכיסוי אינו כולל שירות לרכב, שלא עבר מבחן רישוי שנתי ו/או לא קיים ביטוח חובה בתוקף.
 11. הכיסוי אינו כולל את הסעת הנהג ונוסעי הרכב.
 12. הכיסוי אינו כולל שירות במקרה של תקלת הפעלה.
 13. הכיסוי אינו כולל שירות בגין חילוץ רכב מורכב כגון רכב שמצוי בתעלה, בדרך לא סלולה וכד'

 

 מקבל השירות יישא במלוא העלות שתחול על רכב השירות לצורף כניסה למגרש חניה / חניון בתשלום / או מעבר בכבישי אגרה לצורך מתן השירות.

ג.      הזמנת וקבלת שירות

 נזקק מקבל השירות לשירותים כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד מקבל השירות בטלפון 3900* וימסור את הפרטים שיתבקש על-ידי נותן השירות.

 

        בחר מקבל השירות לפצל את השירות ייחשב המשך השירות כשירות נוסף. השירות הנוסף כאמור יינתן תמורת תשלום.

        יובהר, כי הזמנת שירות שבוטלה על-ידי מקבל השירות, מסיבות שאינן קשורות בנותן השירות, אזי הזמנת שירות נוספת בגין אותה תקלה ונסיבות, תחויב בתשלום.

ד.   שונות

 1. מקבל השירות אחראי לשמירת הרכב עד לקבלת שירותי הרכב. כל נזק או אבדן או חוסר שייגרמו לרכב או לתכולתו עד הגעת רכב השירות לרכב למתן השירות, יהיה באחריות מקבל השירות ועל מקבל השירות לרוקן את הרכב מפריטים ו/או מציוד כולל פריטים אישיים, תקליטורים, פנל נשלף לרדיו-דיסק וכו'. מובהר, כי נותן השירות לא יהיה אחראי לציוד ו/או לפריטים כלשהם שנותרו ברכב.
 2. נותן השירות אחראי לשמירת הרכב מהתחלת מתן השירות ועד לסיום השירות על-ידו. סיום שירות גרירה משמעו - הבאת הרכב למקום שצוין על-ידי מקבל השירות. בחר מקבל השירות להשאיר את המפתחות ברכב ו/או הורה לנותן השירות להשאירם ברכב לאחר סיום השירות, תחול האחריות על כל המשתמע מכך על מקבל השירות.
 3. נותן השירות רשאי להשאיר את הרכב במקום שצוין על-ידי מקבל השירות והאחריות לקבלתו ולשמירתו, מאותו מועד ואילך, תהיה על אחריות מקבל השירות, אם היה מי שיקבל את הרכב ואם לאו.
 4. אם נותן השירות לא יכול להביא את הרכב למוסך שציין מקבל השירות בשעות העבודה, וזאת מסיבות התלויות בנותן השירות, אזי הרכב יאוחסן וייגרר למוסך למחרת (למעט מקרה של שבת וחג) על-חשבונו של נותן השירות.

 

ה.   הצהרות מקבל השירות והתחייבויותיו

 1. מקבל השירות מצהיר כי:

א.      פרטי הרכב המפורטים הם אלה שנמסרו על-ידו במישרין וכי פרטים אלה נכונים.

ב.      ידוע לו כי כתב שירות זה נערך בהסכמתו ובהסתמך על הפרטים הנ"ל ובכפוף להם.

ג.     כי כתב השירות ותנאיו מהווים חוזה בינו לבין נותן השירות, וכל סתירה שתתגלה בין כתב שירות זה לבין כל מסמך אחר, כתב שירות זה קובע.

ד.     הרכב המפורט בכתב המנוי אינו נמנה על אחד מהסוגים הבאים:

 1. רכב שגילו עולה על 18 שנה.
 2. רכב בעל ציר אחורי כפול או 4 גלגלים בציר אחורי.
 3. רכב המשמש לספורט תחרותי.

ה.    הרכב היה תקין וכשיר לנסיעה בשעת ההתקשרות עם נותן השירות.

ו.     כי ידוע לו שפנייה לגורם אחר לצורך קבלת השירות, ללא קבלת אישור מוקדם ובכתב.

        נותן השירות לא יזכה אותו בהחזר ההוצאות, או חלק מהן, או בכל תשלום אחר, גם אם היה זכאי לקבל את השירות מנותן השירות אילו פנה אליו.

ז.    המנוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה

 ח.    הרכב היה תקין וכשיר לנסיעה בשעת ההתקשרות עם נותן השירות.

 

 1. מקבל השירות מתחייב כלהלן:

א.        לנקוט אמצעי זהירות סבירים כדי למנוע מכל מי שאינו זכאי לכך לקבל שירותי רכב מנותן השירות בעבור מקבל השירות או בשמו.

ב.        לנקוט אמצעי זהירות סבירים למניעת מעשה או אירוע שכתוצאה מהם יהיה נותן השירות חייב לתת לו שירותי רכב.

ג.         להחזיר לנותן השירות את ההוצאות שהוציא נותן השירות בקשר למתן שירותי הרכב למקבל השירות, בכל מקרה שיתקבל פיצוי או שיפוי מצד שלישי  כלשהו בעבור ביצוע אותה גרירה.

ד.        להודיע לנותן השירות על קבלת כספים כנ"ל.

ה.        לאפשר לנותן השירות לגבות בשם מקבל השירות את ההוצאות בגין השירות המגיעות מצד שלישי  כלשהו ולשם כך מקבל השירות מסכים ליפות את כוחו של נותן השירות לגבות את הכספים האלה.

ו.         לקיים את כל ההתחייבויות כמפורט בכתב שירות זה.

ז.         להימנע מלהזמין שירותי רכב בעת שהרכב ניתן להפעלה מבחינה מכאנית. הזמין מקבל השירות שירות ונותן השירות קבע שהרכב ניתן היה להפעלה מבחינה מכאנית לפני מתן השירות, יחויב מקבל השירות בתשלום לפי מחירון נותן השירות.

 

חריגים כלליים

נותן השירו לא ייתן שירות במצב מלחמה. פעולות איבה, פיגוע חבלני גיוס כללי, רעידת אדמה, הצפה, שיטפון ,אירוע טבע קיצוני, אירוע גרעיני, או רדיואקטיבי, אירוע קטסטרופאלי ואירוע שהפיצוי בגינו ניתן ע"י המדינה.

 

כתב שירות - רכב חלופי

 • הגדרות

      

"רכב הזכאי לשירות" – רכב שנחתם לגביו הסכם לרכישת שירותי רכב חליפי בין מקבל השירות  לבין חברת ליסקאר רם בע"מ ו/או ליסקאר ליסינג ומימון בע"מ  ו/או דראל רם בע"מ ו/או קראל רם בע"מ ו/או משקי לסינג אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  (שיקראו להלן: "קבוצת החברות ליסקאר")  

"נותן השירות –                 קבוצת שגריר שירותי דרך וגרירה בע"מ ו/או קבלני משנה ו/או כל גורם מקצועי המורשה לספק שירותי רכב חליפי שימונה ויבחר על ידי קבוצת החברות ליסקאר. 

"מקבל השירות" – מי שרכש שירותי רכב חליפי  מקבוצת החברות ליסקאר.  

 

 

 • מהות השירותים

 

 1. 1. מקבל השירות זכאי לרכב חלופי בהתאם לתנאים הבאים:

 1.א במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה מושבת הרכב במוסך לשם תיקונו, זכאי מקבל השירות לרכב חלופי שיינתן ע"י "נותן השירות":

1) הרכב החלופי יינתן לאחר בדיקת הרכב הניזוק על ידי שמאי מוסמך .

2)  קביעת מספר הימים לקבלת הרכב החלופי מותנית במספר הימים הדרושים לתיקון רכב המנוי הניזוק.

3) קביעת מספר הימים תעשה על סמך דוח שמאי שיוגש לחברת הביטוח כמפורט להלן: עלות עבודת תיקון הרכב המבוטח  (ללא חלפים), מחולק במחיר יום עבודה (8 שעות) במוסך (בהתאם לתעריפי איגוד המוסכים לשעת עבודה התקפים בזמן התיקון).

4)  הרכב החלופי יינתן בהתאם לדו"ח השמאי כמפורט בסעיף 4. לעיל, בו קבע את מספר הימים

הדרוש לתיקון כלי הרכב הניזוק , ובניכוי 3 ימים. אולם בכל מקרה לא יינתן הרכב לתקופה העולה על 7 ימים.

  1.ב  במקרה של גניבה:

1)  במקרה של גניבת הרכב זכאי מקבל השירות לרכב חלופי שיינתן ע"י נותן השירות, החל מהיום השמיני להודעה שנמסרה למשטרה ולחברת הביטוח על גניבת הרכב ועד למועד מציאת הרכב או מועד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח- המוקדם מבין שני מועדים אלה. בכל מקרה , לא יועמד רכב חלופי לרשות הלקוח לפני היום השמיני, לא מעבר ליום ה- 30 מיום ההודעה למשטרה על הגניבה, לא מעבר למועד קבלת התשלום מחברת הביטוח ולא לתקופה העולה על 23 ימים  .

2) מקבל השירות  מתחייב להחזיר את הרכב החלופי לנותן השירות או לחברת ההשכרה מטעמו מיד לאחר מועד מציאת הרכב או קבלת ההודעה על מציאת הרכב ו/או שרידיו ו/או קבלת פיצוי מחברת הביטוח (המועד המוקדם מביניהם).

 

ג. ההגבלות:

1)   בכל מקרה לא יינתן שרות רכב חלופי אלא אם הוגשה דרישה לשירות של "נותן השירות" לא יאוחר מהיום ה-14 לקרות התאונה או הגניבה.

 • אין מקבל השירות זכאי ליותר משרות רכב חלופי אחד ללא תמורה בגין מקרה או שורת מקרים הקשורים קשר

      סיבתי האחד לשני.   

 • סך כל ימי ההשכרה שניתנו במשך תקופת מקבל השירות לא יעלה על 23 יום .
 • ימי הזכאות יינתנו ברציפות ולא ניתן לפצלם.
 • הופנה מקבל השירות לאחד מסניפי "נותן השירות" או לחברת השכרה ע"י "נותן השירות" ולא מימש את זכאותו לרכב החלופי, לרכב החלופי, פקעה זכאותו לרכב החלופי לאותו מקרה.

 

 • קבלת הרכב החלופי והחזרתו:

מנוי הזכאי לרכב חלופי כאמור לעיל יקבל את הרכב החלופי בהתאם להוראות הבאות:

 

 • הזכאות לקבלת רכב חלופי ללא תשלום, על פי כתב שרות זה תלויים רק אם הכירה חברת הביטוח באחריותה (בגין מקרה תאונה או הגניבה ע"פ  פוליסת הביטוח (אובדן או נזק).
 • מובהר כי ככל שבמועד הבקשה למתן שירות, מקבל השרות יפגר בתשלומי ההסכם שנחתם בינו לבין מקבל השירות ביחס לרכב ו/או שיפגר בתשלומי השירות ו/או שתקופת ההסכם ביחס לרכב ו/או שתקופת הסכם השירות הגיעה לסיומה, לא יהיה זכאי לקבלת השירות.
 • מקבל השירות יציג באחד ממשרדי החברה  דו"ח שמאי (במקרה של תאונה), אישור הודעה לחברת הביטוח, אישור הודעה למשטרת ישראל (במקרה של גניבה) וכן תעודה מזהה.
 • במקרה של תאונה, מקבל השירות יקבל מנותן השירות הפניה לקבלת רכב חלופי בה נקוב מספר הימים להם הוא זכאי לרכב זה.
 • במקרה של גניבה מקבל השירות יקבל מנותן השירות הפניה לקבלת רכב חלופי עבור 7 ימים במידה ורכב מקבל השירות לא ימצא עד לתום 7 ימים יקבל מקבל השירות מנותן השירות הפניה לימים נוספים, עד תום תקופת זכאותו לרכב חלופי כאמור לעיל, ובכפוף להצהרותיו על אי מציאת הרכב טרם קבלת כל הפנייה והפנייה.
 • מקבל השירות יקבל את הרכב החלופי (לאחר הימצאות מכתב הפנייה) תוך 48 שעות מעת הצגת

המסמכים אצל נותן השירות וקבלת מכתב הפנייה.

 • מקבל השירות יחתום על חוזה השכרה עם נותן השירות, או עם חברת ההשכרה מטעמו בנוסח המקובל בחברת ההשכרה באותו מועד, לרבות הפקדת הפיקדון, בכרטיס אשראי בלבד.
 • על מקבל השירות יחולו כל הזכויות, ההגבלות והחובות החלים על שוכר רכב רגיל מחברת ההשכרה (למעט נושא תשלום השכירות כאמור בכתב שירות זה).
 • הרכב החלופי שתעמיד החברה לרשות מקבל השירות יהיה מקבוצת הכיסוי שאותו רכש, בהגבלת ק"מ ויימסר למקבל השירות באחד מסניפי נותן השירות או חברת ההשכרה בשעות העבודה המקובלות.
 • מקבל השירות יישא בעצמו בכל הוצאות הדלק של הרכב החלופי. דוחות תנועה, דמי אגרת כביש בהתאם לחוזה

ההשכרה.

 • מקבל השירות יחזיר את הרכב החלופי לנותן השירות או לחברת ההשכרה בתום תקופת הזכאות כמפורט בחוזה ההשכרה.
 • תשלומים שידרשו על ידי חברת ההשכרה בגין איחור בהחזרת הרכב החלופי יחולו על מקבל השירות במלואם.
 • הצהרות מקבל השירות והתחייבויותיו:
 1. מקבל השירות מצהיר:
 • כי פרטי הרכב המפורטים הם אלה שנמסרו על ידו במישרין וכי פרטים אלה נכונים.
 • כי ידוע לו שכתב שירות זה נערך בהסכמתו ובהסתמך על הפרטים שמסר מקבל השירות לנותן השירות ו/או לסוכן הביטוח ובכפוף להם.
 • כי כתב השירות ותנאיו מהווים חוזה בינו לבין נותן השירות וכל סתירה שתתגלה בין כתב שירות זה לבין כל מסמך אחר, כתב שירות זה קובע.
 • כי הרכב הזכאי לשירות נמצא בחזקתו, כשיר לנסיעה ולא היה מעורב בתאונה שנזקיה טרם תוקנו.
 • כי גילו למעלה מ- 24 שנים והוא מחזיק ברישיון נהיגה תקף משך יותר משנתיים וכי ידוע לו כי הזכות לרכב החלופי מותנית במגבלות הגיל וותק הנהיגה כאמור לעיל.
 • כי הרכב במפורט בכתב המנוי אינו נמנה על אחד מהסוגים הבאים:
 • רכב שמשקלו הכולל מעל 4 טון.
 • רכב המשמש להשכרה, לימוד נהיגה, אבטחה, סיור ורכב חלופי.
 • רכב שגילו אינו עולה על 18 שנים.
 • רכב המשמש ללימוד נהיגה, או למונית.
 • רכב המשמש לספורט תחרותי.
 • כי ידוע לי שפנייה לגורם אחר לצורך קבלת השירות, ללא קבלת אישור בכתב מוקדם לכך ומראש מנותן השירות לא תזכה אותו בהחזר ההוצאות, או חלק מהן, או בכל תשלום אחר, גם אם היה זכאי לקבל את השירות מנותן השירות אילו פנה אליו.
 1. מקבל השירות מתחייב כדלקמן:
 • לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע מכל מי שאינו זכאי לכך לקבל שירותי רכב מנותן השירות עבור מקבל השירות עבור מקבל השירות או בשמו.
 • לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מעשה או אירוע שכתוצאה מהם יהיה "נותן השירות" חייב לתת לו שירותי רכב.
 • לקיים את כל ההתחייבויות כמפורט בכתב שירות זה.

 

חריגים כלליים

נותן השירות לא ייתן שירות במצב מלחמה, פעולות איבה, פיגוע חבלני גיוס כללי, רעידת אדמה, הצפה, שיטפון, אירוע טבע קיצוני, אירוע גרעיני, או רדיואקטיבי, אירוע קטסטרופאלי ואירוע שהפיצוי בגינו ניתן ע"י המדינה.

 

כתב שירות שמשות

 

הגדרות:

"רכב הזכאי לשירות" –   רכב שנחתם לגביו הסכם לרכישת שירותי שמשות בין מקבל השירות  לבין חברת ליסקאר רם בע"מ ו/או ליסקאר ליסינג ומימון בע"מ  ו/או דראל רם בע"מ ו/או קראל רם בע"מ ו/או משקי לסינג אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  (שיקראו להלן: "קבוצת החברות ליסקאר")  

"נותן השירות –                קבוצת שגריר  שירותי דרך וגרירה בע"מ ו/או קבלני משנה ו/או כל גורם מקצועי המורשה לספק שירותי שמשות שימונה ויבחר על ידי קבוצת החברות ליסקאר. 

"מקבל השירות" –            מי שרכש שירותי שמשות מקבוצת החברות ליסקאר.  

 

"שבר" -                             שבר ו/או סדק הפולש דרך עובי השמשה.

"השירות"-                       החלפת שמשות שבורות בשמשות חדשות חלופיות.

 • מקבל השירות זכאי לקבל את השירות במשך תקופת השירות בהתאם לתנאים הבאים:
  1. שירותי הזיגוג יינתנו למנוי בגין כל שבר שייגרם לשמשת כלי הרכב ובלבד שלא נגרם נזק לגוף הרכב.
  2. מובהר כי ככל שבמועד הבקשה למתן שירות, מקבל השרות יפגר בתשלומי ההסכם שנחתם בינו לבין מקבל השירות ביחס לרכב ו/או שיפגר בתשלומי השירות ו/או שתקופת ההסכם ביחס לרכב ו/או שתקופת הסכם השירות הגיעה לסיומה, לא יהיה זכאי לקבלת השירות.
  1. השירות ע"פ כתב שירות זה יינתן בנקודות הזיגוג של נותן השירות או קבלנים מטעמה וכנגד הצגת תעודת ביטוח חובה, רישיון רכב תקף.
  2. השירות ע"פ כתב שירות זה מותנה בכך שבתחילת תקופת השירות שמשות כלי הרכב תהיינה ללא פגם, סדק או שריטות כלשהן.
  3. כיסוי שבר שמשות למוניות, נוסעים בשכר, משאיות מותנה בבדיקת תקינות שמשות בטרם נכנס המנוי לתוקף, באחת מתחנות ההסדר של נותן השירות. במקרה של נזק יישא מקבל השירות ב10% השתתפות עצמית מערך הנזק ולא פחות מ 250 ₪.
  4. התחייבות נותן השירות היא להתקנת שימשה חליפית לשמשה השבורה העומדת בדרישות כל חוק ובמידה ואין באפשרות נותן השירות למצוא שמשה תואמת, זכאי ע"פ שיקול דעתו לייצר שמשה כזאת עבור מקבל השירות או לשלם למנוי פיצוי כספי לפי מחירון יבואן הרכב ביום אירוע הנזק בתוספת דמי פירוק והרכבה.
  5. שירותי הזיגוג יינתנו בהקדם האפשרי ובהתאם לנסיבות המקרה, ולא יאוחר מ12 שעות עבודה משעת הכנסת הרכב לתחנת הזיגוג. בחישוב השעות לא יילקחו בחשבון שעות הערב והלילה משעה 16:00 עד השעה 08:00 בבוקר , שבתות וחגי ישראל.
  6. המנוי הנו אישי ואינו ניתן להעברה.

חריגים:

 • למרות האמור לעיל התחייבות נותן השירות לא תחול על:
  1. שבר שמשה שארע ע"י המבוטח או מי מטעמו במתכוון ו/או ברשלנות חריגה.
  2. שבר שמשה שארע כתוצאה, או במהלך הדבקת מראה ו/או אביזרים אחרים שהודבקו לשמשה כגון אנטנה ווילון.
  3. שבר הנובע מחלודה במרכב הרכב.
  4. קלקולים חשמליים לשמשות ו/או למנגנונים, לרבות כתוצאה משימוש, בלאי, או פגם בייצור.
  5. שריטות למיניהן בשמשה.
  6. כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולות איבה , נזק בהתפרעויות,הפגנות, ירי,רסיסי ירי, רסיסי רקטות, נזק בזדון, פיגוע חבלני, רעידת אדמה, נזקי טבע, פגעי מזג אוויר, הצפה, אירוע גרעיני או רדיואקטיבי, מהומות אזרחיות, גיוס הרכב לצה"ל ולכל נזק אשר הפיצוי בגינו ניתן ע"פ חוקי המדינה וקרן מס רכוש.
  7. שבר שמשה שארע כתוצאה משריפה או ירי.
  8. שבר שמשה שארע כתוצאה או במהלך תחרות ו/או במבחן ו/או כושר נהיגה.
  9. שמשות מיוחדות ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, שמשות כלי רכב שלא יובאו באמצעות יבואן הרכב המורשה, שמשות ארגז או שמשות שנפתחו בארץ, שמשות גג, כל כיסוי שאינו זכוכית, תיקון ו/או אספקת אביזרים אחרים הצמודים לשמשה.
  10. אובדן או נזק שנגרמו בשל נטילת חלק בפעולות שובתים, פעולות משחיתים, פרעות, הפגנות ומהומות.
  11. אובדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגויס לצה"ל.
  12. שבר שמשה לרכב ששנת יצורו מעל 18 שנה ושמשות רכב מתוצרת אמריקאית ששנת יצורו מעל 15 שנה במועד תחילת הכיסוי.
  13. גומיות בשמשות צד אינן כלולות בכיסוי.
  14. שבר לשמשה אשר לא היתה שלמה לחלוטין בטרם תחילת הכיסוי הביטוחי, נשברה או שלא הורכבה כיאות.
  15. נזק למראות מכל סוג שהוא.
  16. נזק לשמשות כלי רכב שאין לו שמשות חלופיות בארץ.
  17. נזק לשמשות ברכב בייבוא אישי ו/או מקביל.
  18. נזק לשמשות ממוגנות אבנים ו/או ירי.

ד. 1.  השירות מותנה בכך שמקבל השירות פנה למוקד "נותן השירות" והופנה לקבלת שירות.

 1. מקבל השירות מצהיר כי פרטי הרכב המפורטים הם אלה שנמסרו על ידונכונים, כתב השרות נערך בהסכמתו ותנאיו מהווים חוזה.
 2. מקבל השירות מתחייב לאפשר ל"נותן השירות" לגבות בשמו ובמקומו את הוצאות התיקון ו/או החלפת השמשה המגיעות לו מצד ג' כלשהו ולשם כך הינו מסכים ליפות את כוחו של "נותן השירות" ולגבות אותם כספים.
 3. תשלום דמי המנוי, מהווה הסכמה מלאה לכתב שירות זה.
 1. "נותן השירות" שומר לעצמו את הזכות לשלוח שמאי מטעמו לבדיקת הנזק.
 2. "נותן השירות" רשאי ע"פ שיקול דעתו לבטל את המנוי וזאת תוך הודעה של 7 ימים טרם הביטול. במקרה זה יוחזרו דמי המנוי בחלק היחסי לתקופה.

ה.  חריגים כלליים

        נותן השירות לא ייתן שירות במצב מלחמה, פעולות איבה, פיגוע חבלני, גיוס כללי, רעידת אדמה, הצפה, שיטפון, אירוע טבע קיצוני, אירוע גרעיני או רדיואקטיבי, אירוע קטסטרופאלי ואירוע שהפיצוי בגינו ניתן על-ידי המדינה.