תנאי שימוש באתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר ליסקאר. חברת ליסקאר רם בע"מ, מרח' שד' ההסתדרות 72 חיפה, הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה.  אנא קרא/י את התנאים המפורטים באתר זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר. השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך והכרתך את כל תנאי התקנון. במידה ואינך מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליך, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
ליסקאר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, על פי שקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הם יחולו על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.
אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תנאי השימוש באתר

אתר זה נועד למטרות פרסום ויצירת קשר ראשוני בלבד, והוא לא נועד להציג תנאים סופיים לביצוע עסקאות או עצות משפטיות, התמונות באתר נועדות להמחשה בלבד, ואין בכל האמור והמופיע  באתר כדי לחייב את ליסקאר בכל אופן שהוא, לרבות לעניין תנאי התקשרות ו/או זמינות עסקאות, למעט אם נאמר במפורש אחרת.
ליסקאר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הנוכחית והיא שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים מבניים ומהותיים באתר, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובכלל זה לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות באתר, לרבות לשנות ולעדכן את גובה התשלומים החודשיים בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תהיה רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, בנוגע לעניינים הבאים:

  • לעשות כל  שימוש שיש בו כדי להוות הפרת זכות יוצרים של אחרים לרבות של ליסקאר
  • לעשות כל שימוש באתר הנוגד הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי
  • לשנות או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר או את קוד התוכנה
  • להשתמש באתר בדרך בלתי חוקית לרבות לצורך הפצה, שיווק או פרסום של חומר מזיק, מפיץ  דיבה העלול  לפגוע ברגשות אחרים או בשמם הטוב
  • להפריע לשימושם של  אחרים  או ליסקאר באתר
  • לעשות כל הזמנה שפרטיה אינם נכונים באופן מלא או חלקי, או הזמנה רשלנית או שקרית  כלשהי
  • לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו נסיון להתערב או להתערב באופן אלקטרוני או ידני בתכני  האתר ובפעילותו לרבות בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם.
  • להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר  או לאיזו ממערכותיו.
  • להציב קישורים לאתר זה בלא קבלת רשות מראש ובכתב מליסקאר

ליסקאר שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת למנוע או להגביל את שימושך באתר, בין היתר עקב הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש הנ"ל, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על ליסקאר כל אחריות כלפיך וכלפי כל צד ג'.

קטלוג רכבים

במתכונת הנוכחית של האתר, קיים קטלוג רכבים בו ניתן למצוא תמונות ומידע שימושי אודות רכבים חדשים. נתוני הקטלוג לרבות התמונות, מפרטי ומחירי הרכבים, עלולים להיות מוטעים ו/או משובשים ו/או לא מדויקים ו/או לא מעודכנים עקב טעויות סופר או נתוני שוק שגויים במערכת. תמונות הרכבים ו/או האביזרים הינם להמחשה בלבד. ליסקאר אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או ליבואני ויצרני הרכב עקב הסתמכות ו/או שימוש במידע ובתמונות המופיע באתר ובקטלוג הרכבים . "מחיר מחירון יבואן" נקוב על-פי מחיר קטלוגי שלהרכב כפי שמפורסם מעת לעת על-ידי יבואני הרכב ללא כל הנחות ו/או הטבות.
כמו כן מובהר בזאת כי אספקת המכוניות, טיב האבזור, מחירי המכוניות, מחירי האבזרים, וזמני האספקה, תלויים באופן בלעדי ומוחלט ביצרן ויבואן הרכב ו/או בספקי האבזור.מובהר כי אין לראות בקטלוג הרכבים המפורסם  התחייבות לכך שהרכבים אכן מצויים במלאי היבואן במועד פרסום הקטלוג.

אין הפרסום באתר זה מחייב את ליסקאר לבצע כל עסקה, שלא על-פי נוהליה, הכוללים בין השאר, בדיקה כלכלית של הלקוח ועריכת הסכם מפורט.
ניתן באמצעות האתר להעביר לדואר אלקטרוני שלך, הצעת מחיר בהתאמה אישית לביצוע עסקת ליסינג. הצעת המחיר תהא כפופה לתנאי תקנון זה וכן לתנאים המפורטים בהצעה גופה.

מכירת רכבים

במתכונת הנוכחית של האתר מפורסם מלאי קיים של רכבים המוצעים למכירה במזומן. מאחר והרכבים לא היו בשימוש ליסקאר אלא  שנעשה בהם שימוש על ידי חוכרי הרכב ו/או צדדים שלישיים אחרים, אין באפשרות ליסקאר לדעת ולמסור לכם כל מידע בנוגע לשימוש שנעשה ברכבים או לפגיעות שנגרמו להם. לכן, בטרם רכישתם, מומלץ ותינתן לכל המעוניין אפשרות לבדוק את הרכבים באופן עצמאי ובלבד שהוצאות הבדיקה יחולו על המעוניין לרכוש את הרכב. בטרם המכירה יערך וייחתם טופס גילוי למכירת רכב משומש בהתאם לחוק מכירות רכב משומש/ (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח - 2008.
תמונות הרכבים הינם להמחשה בלבד. יתכנו טעויות בפרטי ומחירי הרכבים המוצעים למכירה באמצעות האתר ואין בהם כדי לחייב את ליסקאר. ליסקאר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות בכל עת ועל  פי שקול דעתה המוחלט את מלאי ומחירי הרכבים המוצעים למכירה.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מן הגישה אל האתר ו/או השמוש באתר או כתוצאה משימוש ו/או ביסוס ו/או הסתמכות על כל מידע המופיע באתר.

פטור מאחריות

השימוש באתר ובמידע המצוי בו יעשה על אחריותך בלבד. הינך מסכי/מה בזה לפטור אותנו מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) בגין תכונות שירותים מגבלות ויכולות של האתר ו/או המידע המצוי בו. 

זכויות יוצרים:

כל זכויות היוצרים ןהקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצובו, תכניו, זכויות בבסיסי נתונים,  קבצי גרפיקה, זכויות קנין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה וכן קוד התוכנה, הם בבעלותנו או  בבעלות מורשים מטעמינו. אין להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר חומר כל שהוא באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו, ללא אישור מראש ובכתב מחברת ליסקאר  רם בע"מ.על אף האמור לעיל, תוכנו של אתר זה ניתן להורדה, להדפסה או להעתקה לשימושך האישי והלא מסחרי.

הגנה על הפרטיות

באתר זה נאסף מידע בסיסי לגבי דרכי ואופן ההתקשרות עימכם. קבוצת ליסקאר מחוייבת לאבטחת המידע שלך ובמסגרת מחוייבות זו היא מתחייבת לשמור את הנתונים שנאספו במאגר המידע שלה ולא לעשות כל שימוש פסול או ניצול כלשהם של פרטיך, לרבות לא למסרם ולהעבירם לצדדים שלישיים כלשהם. יחד עם זאת, ליסקאר אינה יכולה להתחייב לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.
ליסקאר תשתמש במידע שנקלט לגביך על מנת ליצור עימך קשר ובכדי לספק לך את השירותים המוצעים באתר וכן לצורך איסוף וניתוח דפוסי השימוש באתר לצורכי התייעלות ושיפור השרות. על פי חוק אינך חייב למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים  מסוימים המוצעים באתר.
ליסקאר תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם מידע פרסומי באמצעות דוא"ל, פקסמיליה, הודעותs.m.s  וזאת אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

תחום וסמכות שיפוט

על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהאמור בתקנון ו/או מהשימוש באתר, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה ויעיל באתר.